HYUNDAI KESKKONNAKAITSE PROGRAMM

Hyundai jaoks on rohelisem ja puhtam keskkond eesmärgiks, mille nimel on aktiivselt tööd tehtud juba aastaid. Loodusvarade säästmiseks, keskkonna kaitsmiseks ja asjatute jäätmete vältimiseks on Hyundai Motor Company vähendanud kõikide oma tehaste heitmekoguseid ning võtnud kasutusele taaskasutuskoodid. Hyundai oli üks esimesi autotootjaid, kes võttis endale kohustuse kasutada üksnes vesialuselisi värve ja vähendada tootmises ohtlike ainete (nt kaadmiumi) kasutamist. Kõikides Hyundai tehastes puhastatakse heitvesi ära nii tõhusalt, et see on taas joomiskõlbulik.

“Hyundai pürgib pidevalt säästva transpordi poole ja liigub järk-järgult heitmevabade, täielikult taastuvenergial töötavate autode suunas.
Hyundai on panustanud rohkelt ressursse arendustegevusse, et uurida alternatiivsete energiaallikate – elektri, kütuseelementide ja hübriidtehnoloogia – kasutusvõimalusi.
Samal ajal püütakse valmistada endisest kergemaid autosid, et parandada nende kütusetarbimise kasutegurit.
Uute tehnoloogiate abil õnnestub säästa loodusvarasid ja vähendada sõidukite kahjulikku keskkonnamõju.”

Hyundai hübriidautode arenguetapid

2018 Aastaks 2018 on seatud eesmärgiks valmistada 500 000 hübriidsõidukit

2015 Hyundai esitleb uut mudelit IONIQ – üks keretüüp, millest on saadaval 3 erinevat elektrilise jõuallikaga versiooni: täiselektriline, pistikust laetav hübriid ja tavahübriid.

2012  Algab kütuseelementidega vesinikuauto Hyundai ix35 Fuel Cell seeriatootmine.

2010 Hübriidautode tootmiseesmärgiks 30 000 autot

2009 Algab mudeli Elantra LPI (Liqufied Petroleum Injection) seeriatootmine

2005-2008 Korea valitsusasutused saavad enda käsutusse 1410 Accent HEV-hübriidautot

2000 Tootmisse jõuab mudel Accent HEV, valmib pilootpartii

1995 Arendustöö algus

Autode projekteerimisel ja valmistamisel lähtutakse taaskasutusvõimalustest

Taaskasutamise ja ringlussevõtu lihtsustamiseks on Hyundai autod kergesti üksikosadeks lammutatavad ning kõik komponendid on sorteerimiseks vastavate standardite kohaselt tähistatud. Plastdetailide ja muude keerukamate elementide valmistamisel eelistatakse ühest materjalist konstruktsioone, et hõlbustada hiljem kasutuselt kõrvaldatud toote lammutamist.

Eesmärgiks on kasutada autoosade valmistamisel üha enam ringlusse võetud terast, klaasi ja plasti. Hyundai lähtub oma töös uutest keskkonnapoliitilistest tegevusjuhistest: autodes tuleb edaspidi kasutada rohkem ümbertöödeldud materjale ning tootmisprotsessides kasutatavate uute toorainete ning tootmisjäätmete kogust tuleb vähendada miinimumini.

Kõikide Hyundai Motor Company tehaste tegevus vastab Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) kehtestatud keskkonnajuhtimise standardeile, mida tõendab ka tehastele antud ISO 14001-sertifikaat. Tehastes püütakse järjekindlalt vähendada veetarbimist, korduvkasutada ümbertöödeldud materjale ning vältida kroomiühendeid ja elavhõbedat sisaldavate materjalide kasutamist.

Kasutusaja lõpule jõudnud sõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Kasutusaja lõpule jõudnud sõiduk (romusõiduk) on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja.  Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoja) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja karistatav.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad  autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. AS Topauto, Ascar Auto AS ning Auto Forte  Tallinn OÜ on sõlminud lepingu Autolammutuste Liiduga, mille liikmed kasutavad nõuetekohast  tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduvkasutatavad  või ringlussevõetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Kuidas toimida, kui Teie Hyundai on muutunud romusõidukiks?

  • Tühjendage auto sinna mittekuuluvatest esemetest
  • Võtke kaasa auto dokumendid
  • Toimetage auto lähimasse jäätmeluba omavasse lammutuskotta või tooge sõiduk Topautosse või Ascar autosse. Jäätmeluba omavate lammutuskodade nimekirja leiate meie esindustest, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
  • Säilitage sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid

Romusõiduki üleandmise eest meile või lammutuskotta omaniku käest tasu ei küsita.

Töölaua versioon